stadsbyggnadskontoret

Kommunen och ditt hem

Boendet är det viktigaste vi har och ”ditt hem är din borg”! Men även om det känns som din borg så finns det många regler och lagar som styr hur ditt hem ska se ut, var det ska ligga och så vidare. Ha alltid i åtanke att du måste kolla upp vad som gäller om du tänker göra en förändring.

Kommuners stadsplanering och hantering av denna

I en kommun finns flera olika funktioner som hjälper till, styr och reglerar boenden i kommunen. Det kan handla om bygglov, stadsplanering, miljöhänseende och övrig service som kommunen erbjuder. Stadsbyggnadskontoret, stadsarkitektkontoret och bygg- och miljökontoret är samma sak, men med olika benämningar. De hanterar frågor som handlar om boende och byggande men på vilket sätt och hur kan skilja sig åt mellan olika kommuner.

Inom området hanteras frågor som:

 • Översiktsplan, hur kommunens miljö ska utvecklas.
 • Miljömässig anpassning i form av social hållbarhet, vatten, klimatanpassning, buller och riskfrågor.
 • Markförsörjning – hur mycket mark behövs och hur ska kommunen ordna det?
 • Prövar ansökan om bygglov och för uppföljning av byggande utan bygglov.
 • Tillsyn av byggnadsarbeten.
 • Producerar kartor.
 • Utreder behov och fattar beslut om handikappanpassning i bostäder.

Stadsbyggnadskontoret styrs ofta av byggnadsnämnden som i sin tur ansvarar för frågorna som har med plan- och bygglagen att göra. Vad man får bygga, hur, när och var styrs av regler och lagar samt hur olika kommuner har valt att göra just i sin kommun.

Stadsplanering

Att planera städer innehåller så många fler aspekter än vad många tänker på. När planerna för framtiden dras upp måste ansvariga personer ta hänsyn till hur staden ska gestaltas. Det kan till exempel vara om det finns några landmärken eller historiska byggnader som inte får skymmas.

 • Landskapsbilden avgör hur mycket åkermark, parker och grönområden som ska finnas kvar.
 • Miljöfrågorna är viktiga att tänka på. Hänsyn tas till avstånd, miljöpåverkan på omgivningen, vad som fungerar i framtiden och mycket mer.
 • Tryggheten och säkerheten i nutid och framtid måste planeras. Strövområden måste vara belysta, inte vara för avsides utan ligga nära bebyggelse för att öka tryggheten samtidigt som den naturnära känslan inte får gå förlorad.
 • Trafiklösningarna måste tänkas igenom. Finns det plats för parkeringar, parkeringshus, utbyggnad av vägar, plats för cyklar och gångtrafikanter, och mycket mer.

Bygglov

Kom ihåg att kolla gällande regler när du ska bygga om, måla eller göra någon större förändring. Det är lätt att tro att bygglov bara rör större projekt men det kan även gälla mindre detaljer.

När du ska göra förändringar i ditt boende behöver du ofta söka bygglov. Din förfrågan handläggs och beslut tas efter att handläggaren har tagit hänsyn till gällande lagar, översikts- och detaljplaner samt hänsyn till din fastighet och dess ålder. Äldre byggnader kan vara skyddade och då kan förändringar inte godkännas, även om de skulle göra det på grannhuset (som är byggt senare).

Gör du förändringar eller bygger utan bygglov kan du tvingas riva det du byggt samt får betala dyra avgifter. Var därför noga med att kolla innan du gör en förändring för vad som är ok att göra.

Historiska handlingar

I din kommun kan du få hjälp med att hitta historiska handlingar som rör din fastighet. I arkiv kan du hitta äldre ritningar, ansökan om bygglov samt även söka efter lantmäterihandlingar som flygfoton och kartor.

Medborgarservice

Kom ihåg att ditt kommunkontor ska hjälpa dig att hitta i djungeln av regler. De är kunniga och kan hjälpa dig att göra rätt. Avgifter för tillstånd och service kan tillkomma men kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Kolla vad som gäller i just din kommun.