Lagar och avtal i samband med byggprojekt i hemmet

I samband med byggprojekt i hemmet finns det en hel del olika lagar och regler att tänka på. När du bygger om eller förändrar ditt hem kan det påverka omgivningen eller miljön. Därför finns det ett stort antal regler som du måste ta hänsyn till. Här kan du läsa mer om de lagliga aspekterna som du som hus- eller lägenhetsägare bör tänka på i samband med ett byggprojekt i hemmet.

Juridiska begrepp

Det finns många olika juridiska begrepp som dyker upp i samband med byggprojekt, exempelvis lagar, föreskrifter, förordning, författning, överenskommelser och avtal. Lite förenklat kan de olika begreppen beskrivas på följande sätt:

  • Författning är ett samlingsnamn för olika lagar, föreskrifter och förordningar.
  • Lagar är regler som de inblandade parterna måste följa. Om man inte följer dessa regler begår man ett brott, vilket leder till straff. Det är riksdagen som beslutar om lagarna.
  • Föreskrifter är bindande detaljregler inom vissa sakområden som beslutas av regeringen.
  • Förordningar kompletterar, förtydligar och preciserar det som står i lagarna.
  • Avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Avtalet grundar ett rättsförhållande mellan parterna.
  • Allmänna råd tas fram av Boverket och är inte bindande.

Regelverk

Det finns ett stort antal lagar relaterade till byggprojekt i hemmet. Inom byggverksamheten finns framför allt tre viktiga regelverk: Plan- och Bygglagen, Plan- och Byggförordningen och Boverkets byggregler. Andra viktiga regelverk inkluderar bland annat miljöbalken och OVK. Här kan du läsa kortfattat om de olika regelverken.

Plan- och bygglag (2010:900)

Plan- och Bygglagen, som vanligtvis förkortas PBL, är en lag som utgör grunden för bestämmelser inom planering och byggande. Lagen stiftas av riksdagen och är en ramlag för planering- och byggfrågor. Lagregler från miljöbalken (1998:808) tillämpas parallellt med PBL.

Plan- och byggförordningen (PBF)

Plan- och Byggförordningen, ofta förkortat PBF, är en förordning som beslutas av regeringen. Det här regelverket omfattar bland annat kontroll av ventilationssystem, byggnadshöjd och mycket annat. Här beskrivs även vilka åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan, vilka som inte kräver KA (kontrollansvarig) samt beskrivning av olika begrepp. Här står även om vilka byggsanktionsavgifter som gäller om man inte följer kraven i bygglagstiftningen.

Boverkets byggregler (BBR)

Boverkets byggregler, som förkortas BBR, är föreskrifter som anger  minimikrav på byggnaders tekniska egenskaper. Här ingår bland annat krav på utformning, bärförmåga, brandsäkerhet, buller, energihushållning och hygienutrymmen. Framför allt branschexperter, exempelvis arkitekter och byggnadsingenjörer, måste ha god förståelse för dessa byggnadsregler.

Miljöbalken (1998:808)

Miljöbalken, som vanligtvis förkortas MB, är en samordnad och breddad miljölagstiftning vars syfte är att främja hållbar utveckling. Här finns alla bestämmelser som påverkar miljön. MB tillämpas parallellt med PBL.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Byggnadens ventilation måste regelbundet kontrolleras för att säkerställa att systemet uppfyller kraven. Obligatorisk ventilationskontroll, förkortat OVK, är inte ett regelverk, utan ett krav. OVK måste regelbundet göras på samtliga byggnader. Det finns dock vissa undantag, exempelvis mindre hus med vissa typer av ventilation. Vid nybyggen måste OVK alltid genomföras, även för småhus.

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan flera parter. Du som hus- eller lägenhetsägare kan behöva ordna flera olika avtal med olika aktörer i samband med ett byggprojekt i hemmet. Vid byggprojekt där du anlitar hjälp behöver du avtal i form av entreprenad- och konsultavtal. Här kan du läsa mer om några av de vanligaste avtalen.

Totalentreprenad

Vid större byggprojekt kan det vara smidigt att välja entreprenadformen totalentreprenad. Det innebär att du endast har ett avtal med ett byggföretag som avvarar för hela byggprocessen, inklusive projektering och material. Totalentreprenören ansvarar för att rätt kompetens finns för hela bygget och kan sköter kontakterna med eventuella underentreprenörer. Totalentreprenören ansvarar även för att eventuella fel rättas till, vilket minskar risken för att olika aktörer kan skylla på varandra om fel skulle uppstå.

Generalentreprenad

Generalentreprenad innebär att du har flera olika entreprenad- och konsultavtal. Det kan vara vid stora såväl som små byggprojekt. Exempelvis kan du ha ett avtal med en arkitekt och ett annat med en entreprenör som utför själva byggarbetet. Vid generalentreprenad är det du som bostadsägare, även kallad byggherre, som ansvarar för att rätt kompetens finns på plats. Fördelen med många avtal är att du har större möjlighet att påverka, men det gör även att du har ett större ansvar. Framför allt kan det vara svårt att avgöra vem som är skyldig om fel uppstår.

Oavsett hur många avtal du har är det alltid viktigt att ha skriftliga avtal. Muntliga avtal är bindande, men det kan vara svårt att bevisa en muntlig överenskommelse om problem uppstår. Avtalet är en trygghet för alla inblandade parter.

Juridisk vägledning

Du som hus- och lägenhetsägare behöver inte vara en juridisk expert för att genomföra bygget. Istället kan du anlita en konsult eller en kontrollansvarig som har rätt juridisk expertis. Även kommunen kan ibland bistå med vägledning.