Tjänster inom bygg

I takt med ett ökande intresse för bygg och renovering blir marknaden för byggföretag och inredningsfirmor allt större. Faktum är att det byggs mer än någonsin, något som i hög grad påverkats av en samhällssituation där vi är hemma i en större utsträckning än tidigare. Det ökade fokuset på hemmet har gjort att vi gärna tar tag i renoveringsprojekt och tillbyggnad – eller låter bygga ett helt nytt hus.

Idag finns det många byggföretag i branschen, där både stora och små aktörer utför en rad olika uppdrag åt sina kunder. Ofta är det faktiskt en fördel att anlita ett mindre byggföretag, eftersom de korta kommunikationsvägar mellan de fåtalet anställda effektiviserar arbetet. Det här innebär att det vanligen inte uppstår ett vakuum mellan de olika delarna i uppdraget som ofta är fallet hos en större firma, där tiden för samordning av resurserna (d v s boka in specifika hantverkare) tar längre tid. Vilka tjänster kan du då hitta hos ett mindre byggföretag? Det ska vi titta på nedan.

Hantverkstjänster hos mindre byggföretag

Trots att många byggfirmor är små med ett fåtal anställda, erbjuds du ofta en stor bredd av tjänster. Att ha ett brett tjänsteutbud är ett viktigt konkurrensmedel idag, eftersom kunden vill slippa kontakta flera olika företag för att få jobbet gjort. Nedan följer några exempel på tjänster du ofta hittar hos byggföretag oavsett storlek.

Projektledning

Planering är alltid A och O. För att kunna samordna alla moment som förekommer i ett bygg- eller renoveringsprojekt krävs en hel del planering. Projektledningsfasen är otroligt viktig eftersom det här tas fram en översiktlig plan baserat på det arbete som kunden vill ha utfört. Planen innehåller hålltider för olika moment samt vilka hantverkare som ska utföra respektive uppgift. Kundens input har förstås mycket stor betydelse och det gäller därför att fånga in en tydlig kravspecifikation med alla önskemål innan planen upprättas. Det övergripande målet ska alltid vara att göra kunden nöjd med slutresultatet och kunden måste därför vara involverad från början till slut.

Snickeri

Snickerijobb är ett brett område som innefattar många olika moment, både inomhus och utomhus. Det kan exempelvis gälla mindre jobb som att spika fast tak- och golvlister, att bygga en bokhylla på plats eller att byta ut enstaka murkna panelbrädor. Ofta handlar det dock om betydligt mer omfattande uppdrag som att byta fasad på en hel fastighet. Snickeri är också en betydande del av nybyggnation eller tillbyggnad, exempelvis när det ska byggas ett garage eller när det behövs mer boyta. Vid uppförande av ett helt nytt hus är snickeriarbetet förstås mycket omfattande.

Markentreprenad

När det ska byggas på en helt ny tomt behöver marken förberedas och underhållas för att göras iordning för nybygget. Här kommer markentreprenad in i bilden. Firmor som utför markentreprenad arbetar med avverkning och röjning men många utför också plantering och asfaltering. Särskilt när det ska anläggas en ny fastighet på tomten är det viktigt att det görs ett noggrant arbete med marken, så att dränering och liknande kommer fungera. Det här kan annars utgöra stora problem med fukt och mögel när huset sedan är byggt.

De företag som arbetar med markarbeten har kunskap om de lagar och regler som gäller kring trädfällning. Äger du mark där du vill bygga ett skjul eller liknande gör markentreprenören detta med så liten påverkan på den kringliggande naturen som möjligt.

VVS & el

Det mesta som rör arbeten inom VVS och el bör utföras av en auktoriserad firma, eftersom det annars lätt kan uppstå skador om man inte vet vad man gör. Många mindre byggföretag har kompetens inom dessa områden och det kan exempelvis handla om uppdrag med att renovera badrum eller att byta ut elsystemet i en bostad.

Varierande utbud

Olika byggföretag erbjuder sina kunder olika tjänster och av den anledningen är det alltid bra att som kund höra sig för med flera aktörer inför ett projekt. Det är inte ovanligt att de mindre företagen nätverkar med andra företag som erbjuder andra tjänster, där en firma som exempelvis har kunskap om snickeriarbeten har samarbete med en målerifirma eller en elektriker. På så sätt kan kunden i många fall erbjudas totalentreprenad. Det här ställer dock höga krav på tydlig kommunikation mellan de olika firmorna så att det inte uppstår ett tidsglapp i uppdraget eller att en missförstådd kravspecifikation utgör ett problem. Här spelar återigen projektledningsfasen en stor roll!