Erik

Besiktningar i samband med nybyggnation

I samband med nybyggnation behöver olika besiktningar göras. Det är viktigt att kontrollera fel och brister redan tidigt i processen för att undvika risken att behöva åtgärda fel och brister i framtiden. Här kan du läsa mer om de besiktningar som behöver göras i samband med nybyggnation.

OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och måste göras regelbundet i byggnader, inklusive nybyggnationer. Kravet på OVK har funnits sedan 1991 och det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs. Bostadsägaren väljer en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan, som utför OVK till offererat pris.

Syftet med OVK är att kontrollera att inomhusklimatet är bra. Det görs bland annat genom att kontrollera ventilationssystemet. Det får inte innehålla några föroreningar som kan spridas i byggnaden. Även instruktioner måste finnas lättillgängliga och systemet måste fungera på det sätt som är avsett. Vid OVK vid nybyggnationer, det vill säga den första OVK-besiktningen, ska dessutom funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet kontrolleras så att de stämmer överens med gällande föreskrifter.

Kontrollanten kan efter utförd OVK ge förbättringsförslag. Om allvarliga brister upptäcks vid OVK-besiktningen kan ventilationssystemet underkännas. Då är det upp till fastighetsägaren att åtgärda de upptäckta felen inom en utsatt tid.

OVK måste genomföras regelbundet i byggnader och även innan första gången de tas i bruk. Besiktningsintervallen beror på typ av byggnad och användningsområde. Exempelvis måste flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- eller S-ventilation kontrolleras vart sjätte år. Skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader måste OVK besiktigas vart tredje år. En- och tvåbostadshus med FX, FT- eller FTX-ventilation behöver endast kontroll för nybyggnad och nyinstallation. Vid en nybyggnation krävs det endast en OVK och vid det tillfället färdigställer man själva ventilationen samt byggnaden.

Energideklaration

Vid nybyggnationer av bostadshus är det sedan 2009 obligatoriskt att genomföra en energideklaration. Vid nybyggnationer måste den genomföras inom två år efter att byggnaden blivit klar och slutbesiktning gjorts. Deklarationen är giltig i 10 år. Observera att det inte gäller för mindre fritidshus samt bostadshus vars bygganmälan lämnades in innan 2009. Även byggnader som inte är uppvärmda mer än 10 grader slipper energideklaration.

Syftet med energideklarationen är att optimera energianvändningen i byggnaden och minska energitillgången. Deklarationen beställs av en certifierad energiexpert och utfärdas tillsammans med fastighetsägaren. För att utfärda deklarationen måste energiexperten vara godkänd av SWEDAC. Experten går tillsammans med husägaren igenom olika område, ser över den aktuella energiförbrukningen samt tittar på byggnadens egenskaper. Bland annat tittar experter på ventilationssystemets egenskaper.

Efter energideklarationen ges förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen. Energiexperten baserar sitt utlåtande på de uppgifter som lämnats om byggnaden samt den genomförda besiktningen. Det krävs nästan alltid en OVK-besiktning innan energideklarationen för att energiexperten ska ha rätt information om ventilationssystemet. Energideklarationen är en viktig utgångspunkt för bostadsägare som vill minska uppvärmningskostnaderna och energiförbrukningen.

Vid nybyggnation måste en energideklaration upprättas enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 4 §. Energideklarationen behövs även för att verifiera byggnadens primärenergital, vilket måste göras enligt Boverkets byggregler (BBR, avsnitt 9:25).

Radonmätning

I vissa fall måste en radonmätning genomföras. Det är rekommenderat att göra en radonmätning i samband med att du bygger ett nytt hus samt om du bygger om eller bygger till. Om ventilationen eller uppvärmningssystemet ändras är det också rekommenderat att mäta radonhalten i inomhusluften. Det finns ingen lag på att göra en radonmätning, men Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att det görs för att säkerställa en säker inomhusmiljö.

Radon är en radioaktiv gas som bildas i berggrunden. Radon kan komma in i byggnader via vattnet, marken eller byggnadsmaterialet. Radonexponering under en längre tid kan leda till lungcancer. Mätning är det enda sättet att upptäcka radon.

Det finns fastställda gränsvärden vid nybyggnation för radon i inomhusluften som Boverket har tagit fram. Reglerna anger att gränsvärdet för radonhalt i nya byggnader är 200 Bq/m³ inomhusluft. För gammastrålning gäller 0,3 µSv/h. En mer utförlig beskrivning finns i Boverkets byggregler, BBR. Hos Boverket finns det även allmänna råd om hur byggnader ska uppföras för att förebygga radonproblem.

Mätningen sker med hjälp av mätdosor. Radonhalten bör mätas under en längre tid, minst två månader, mellan 1 oktober och 30 april för ett säkert resultat. Det går även att göra kortare mätningar som tar 2-10 dagar, men då ges endast ett ungefärligt radonvärde. Det är särskilt viktigt att mäta radonhalten om byggnaden är byggd med blåbetong eller ligger i ett område med höga halter radon i marken.

Sedan 2018 går det att söka radonbidrag för att genomföra en radonsanering. Boverket har det nationella ansvaret för radonsaneringsbidraget. Småhusägare med halter över 200 Bq/m³ kan erhålla bidraget. Det går endast att ansöka om bidraget om en långtidsmätning har genomförts.

Husbesiktning

Vid nybyggnation måste huset besiktigas när det är helt färdigbyggt. Den här typen av besiktning kallas för slutbesiktning eller entreprenadbesiktning. En extern och oberoende besiktningsman går igenom hela byggnaden för att kontrollera att byggarbetet gått rätt till.

Slutbesiktningen är mycket viktig för att upptäcka eventuella fel och brister. Det är vanligt att den sista fakturan betalas först efter slutbesiktning samt när eventuella fel har åtgärdats av entreprenören. Besiktningsmannen avgör om huset byggts efter de överenskommelser som finns.

Det är en reglerad process och efter besiktningen sker ett sammanträde med alla parter. Besiktningsmannen berättar om sina slutsatser och ger ett skriftligt besiktningsutlåtande. Om huset godkänns påbörjas garantitiden och entreprenören har rätt till sin sista betalning. Om huset inte godkänns måste entreprenören åtgärda felen inom en viss tidsram. Därefter måste en ny besiktning genomföras.

Besiktningsmannen måste vara certifierad och erkänd av Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Besiktningsmannen väljs av byggherren, eller i vissa fall av ett försäkringsbolag, för att säkerställa att entreprenörerna utfört byggarbetet på rätt sätt. Det är viktigt att förse besiktningsmannen med rätt underlag för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Underlaget innefattar oftast entreprenadavtal, ritningar, mått och annat som kan anses vara relevant för att bedöma byggnaden.

Kommunen och ditt hem

Boendet är det viktigaste vi har och ”ditt hem är din borg”! Men även om det känns som din borg så finns det många regler och lagar som styr hur ditt hem ska se ut, var det ska ligga och så vidare. Ha alltid i åtanke att du måste kolla upp vad som gäller om du tänker göra en förändring.

Kommuners stadsplanering och hantering av denna

I en kommun finns flera olika funktioner som hjälper till, styr och reglerar boenden i kommunen. Det kan handla om bygglov, stadsplanering, miljöhänseende och övrig service som kommunen erbjuder. Stadsbyggnadskontoret, stadsarkitektkontoret och bygg- och miljökontoret är samma sak, men med olika benämningar. De hanterar frågor som handlar om boende och byggande men på vilket sätt och hur kan skilja sig åt mellan olika kommuner.

Inom området hanteras frågor som:

 • Översiktsplan, hur kommunens miljö ska utvecklas.
 • Miljömässig anpassning i form av social hållbarhet, vatten, klimatanpassning, buller och riskfrågor.
 • Markförsörjning – hur mycket mark behövs och hur ska kommunen ordna det?
 • Prövar ansökan om bygglov och för uppföljning av byggande utan bygglov.
 • Tillsyn av byggnadsarbeten.
 • Producerar kartor.
 • Utreder behov och fattar beslut om handikappanpassning i bostäder.

Stadsbyggnadskontoret styrs ofta av byggnadsnämnden som i sin tur ansvarar för frågorna som har med plan- och bygglagen att göra. Vad man får bygga, hur, när och var styrs av regler och lagar samt hur olika kommuner har valt att göra just i sin kommun.

Stadsplanering

Att planera städer innehåller så många fler aspekter än vad många tänker på. När planerna för framtiden dras upp måste ansvariga personer ta hänsyn till hur staden ska gestaltas. Det kan till exempel vara om det finns några landmärken eller historiska byggnader som inte får skymmas.

 • Landskapsbilden avgör hur mycket åkermark, parker och grönområden som ska finnas kvar.
 • Miljöfrågorna är viktiga att tänka på. Hänsyn tas till avstånd, miljöpåverkan på omgivningen, vad som fungerar i framtiden och mycket mer.
 • Tryggheten och säkerheten i nutid och framtid måste planeras. Strövområden måste vara belysta, inte vara för avsides utan ligga nära bebyggelse för att öka tryggheten samtidigt som den naturnära känslan inte får gå förlorad.
 • Trafiklösningarna måste tänkas igenom. Finns det plats för parkeringar, parkeringshus, utbyggnad av vägar, plats för cyklar och gångtrafikanter, och mycket mer.

Bygglov

Kom ihåg att kolla gällande regler när du ska bygga om, måla eller göra någon större förändring. Det är lätt att tro att bygglov bara rör större projekt men det kan även gälla mindre detaljer.

När du ska göra förändringar i ditt boende behöver du ofta söka bygglov. Din förfrågan handläggs och beslut tas efter att handläggaren har tagit hänsyn till gällande lagar, översikts- och detaljplaner samt hänsyn till din fastighet och dess ålder. Äldre byggnader kan vara skyddade och då kan förändringar inte godkännas, även om de skulle göra det på grannhuset (som är byggt senare).

Gör du förändringar eller bygger utan bygglov kan du tvingas riva det du byggt samt får betala dyra avgifter. Var därför noga med att kolla innan du gör en förändring för vad som är ok att göra.

Historiska handlingar

I din kommun kan du få hjälp med att hitta historiska handlingar som rör din fastighet. I arkiv kan du hitta äldre ritningar, ansökan om bygglov samt även söka efter lantmäterihandlingar som flygfoton och kartor.

Medborgarservice

Kom ihåg att ditt kommunkontor ska hjälpa dig att hitta i djungeln av regler. De är kunniga och kan hjälpa dig att göra rätt. Avgifter för tillstånd och service kan tillkomma men kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Kolla vad som gäller i just din kommun.